Algemene Voorwaarden

In de huidige verkoopsvoorwaarden verwijst het woord “Vennootschap” of "Vestiaire Bar Boutique" naar onze vennootschap Glorious Bastards BVBA met BTW nummer BE0718 605 395. Elke "aanvaarding", "bevestiging" en gelijkaardige handeling van de Vennootschap waarnaar hierin wordt verwezen, is slechts bindend voor de Vennootschap op voorwaarde dat deze schriftelijk is verstrekt door één of meerdere personen die wettelijk gemachtigd zijn om op te treden namens de Vennootschap.

 

Toepassing

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop of levering door de Vennootschap, met uitsluitsel van alle algemene of bijzondere voorwaarden die op enig moment door de Koper (hierna de "Koper") worden meegedeeld, behoudens afwijkingen die door de Vennootschap schriftelijk en uitdrukkelijk zijn aanvaard. Een dergelijke afwijking geldt enkel voor de specifieke verkoop of levering waarvoor zij is verleend. Door het plaatsen van een bestelling erkent de Koper de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, hij erkent eveneens er onherroepelijk door gebonden te zijn. De Koper begrijpt dat bepaalde stijlen en/of maten en/of kleuren niet beschikbaar kunnen zijn. De Koper zal alle beschikbare stijlen, maten en kleuren aanvaarden.

 

Offertes en aanvaarding van de bestelling

Alle offertes van de Vennootschap zijn niet bindend, behoudens andersluidende uitdrukkelijke en schriftelijke verklaring van de Vennootschap. De Vennootschap is slechts door een order gebonden na schriftelijke bevestiging hiervan, of nadat zij met de uitvoering ervan begonnen is. De prijzen van een bestelling zijn gebaseerd op recente

overeenkomsten voor afgewerkte kleding, stof en benodigdheden, en op de huidige loonkosten. Indien de prijzen van een artikel worden verhoogd, zullen de

prijzen van deze bestelling eveneens aan de verhoging onderhevig zijn.

 

Levering

Alle verkopen en leveringen vinden [EXW ("Ex Works")] (Incoterms 2000) plaats. De opgegeven levertermijnen zijn niet bindend voor de Vennootschap en worden slechts bij benadering opgegeven. Geen enkele vertraging in de levering kan leiden tot annulering van de verkoop door of betaling van schadevergoeding aan de Koper, behalve in het geval van opzettelijke vertraging. De Vennootschap mag werken met deelleveringen. In geval van niet-levering van producten zullen de eventueel door de Koper betaalde voorschotten door de Vennootschap worden terugbetaald, zonder aanvullende intresten of andere vergoeding.

 

Eigendomsvoorbehoud

De door de Vennootschap geleverde producten blijven haar exclusieve eigendom tot volledige betaling van de prijs door de Koper. In geval van niet-betaling door de Koper op de vervaldag, heeft de Vennootschap van rechtswege en op kosten van de Koper het recht de producten terug te vorderen. Voorts heeft de Vennootschap in dat geval het recht om na de aangetekende ingebrekestelling, doch zonder enige andere formaliteit of rechterlijke tussenkomst, en onverminderd zijn recht om schadevergoeding te vorderen, de verkoop te ontbinden ten nadele van de Koper. Indien de Koper de geleverde producten doorverkoopt voordat de volledige aan de Vennootschap verschuldigde prijs is voldaan, wordt de vordering van de Koper op zijn afnemer uit deze verkoop aan de Vennootschap verpand tot zekerheid van de betaling van de aan de Vennootschap verschuldigde prijs.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De Koper erkent en stemt ermee in dat alle bestaande en toekomstige Intellectuele Eigendomsrechten (zoals, maar niet beperkt tot, auteursrechten, ontwerpen en modellen, handelsmerken, enz.), verbonden met, bestaande uit of eigen aan het product te allen tijde eigendom blijven van de Vennootschap. Het is Koper niet toegestaan de geleverde

producten geheel of gedeeltelijk te wijzigen of van een andere naam of verpakking te voorzien, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Elk ongeoorloofd gebruik van de Intellectuele Eigendomsrechten van de Vennootschap zal worden bestraft conform de geldende intellectuele eigendomswetten.

 

Klachten

Om geldig te zijn, moet elke klacht met betrekking tot een gebrek dat op het ogenblik van de levering werd of redelijkerwijs had moeten worden opgemerkt, binnen de veertien (14) dagen na de levering van de producten worden gemeld. Een dergelijke klacht is slechts geldig als de producten in de staat zijn gebleven waarin zij zich bij aflevering bevonden. Geen enkel product mag door de Koper worden teruggezonden zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de Vennootschap. De Vennootschap zal geen krediet verstrekken voor enige vergoeding, inhouding of teruggezonden materialen, tenzij de Koper hiertoe binnen (14) dagen na ontvangst van de producten de schriftelijke toestemming van de Vennootschap heeft verkregen.


Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Vestiaire

Bar Boutique. De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag "waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt." Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant het formulier op onze pagina ‘Retourneren’ (https://www.vestiairebarboutique.be/retourneren)

invullen en verzenden. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Vestiaire Bar Boutique heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Grote Kring 9, 8500 Kortrijk (België). De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

 

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Vestiaire Bar Boutique zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

 

 

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Vestiaire Bar Boutique alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Vestiaire Bar Boutique op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant

om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Vestiaire Bar Boutique wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Vestiaire Bar Boutique geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

 

Vestiaire Bar Boutique betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

 

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 

·       dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst 

·       de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Vestiaire Bar Boutique geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

·       de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen ,of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

·       de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;

·       de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

·       de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

·       de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;

·       overeenkomsten waarbij de Klant […] specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;

·       de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

·       de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;

·       overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;

·       de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;

·       de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software);

·       de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.

 


Klantendienst

De klantendienst van Vestiaire Bar Boutique is bereikbaar via e-mail op info@vestiairebarboutique.be of per post op het volgende adres Grote Kring 9, 8500 Kortrijk. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.


Garantie

De garantie van de Vennootschap is beperkt tot de vervanging van de betrokken producten en, als dit niet mogelijk is, tot de terugbetaling van de gefactureerde prijs. De Vennootschap is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, algemene of specifieke, en van welke aard dan ook, geleden door de Koper.

 

Overmacht

De Vennootschap is niet aansprakelijk voor enige vertraging in de uitvoering of het niet nakomen van haar verplichtingen als gevolg van een gebeurtenis die buiten haar normale controle valt, met inbegrip van onder meer productieonderbrekingen, bevoorradingsproblemen of tekorten aan grondstoffen, arbeid, energie of transport, of vertragingen in het transport, stakingen, uitsluitingen, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen die de Vennootschap zelf of haar leveranciers treffen, ongeacht of dergelijke gebeurtenissen voorzienbaar zijn of niet.

 

Prijs en betaling

Facturen zijn betaalbaar 30% op de datum van de orderbevestiging, 70% 5 dagen voor levering. De Vennootschap heeft het recht om vóór de levering een zekerheid voor de betaling te eisen. Afwijkende voorwaarden kunnen uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen. Om geldig te zijn, moet elke klacht met betrekking tot facturen

per aangetekend schrijven worden gemeld en in detail worden geformuleerd binnen de drie (3) dagen na ontvangst van de factuur. Geen enkele grond, zoals bijvoorbeeld het indienen van een klacht met betrekking tot de geleverde producten, geeft de Koper het recht zijn betaling in te houden. Elk bedrag dat overblijft na de datum van betaling, brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest op van één (1) percent per maand vanaf de datum van uitreiking van de factuur, waarbij elke begonnen maand als volledig vervallen wordt beschouwd.

 

In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag, is de Koper van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van tien (10) procent van het resterende verschuldigde bedrag, met een minimum van 10 EUR. Indien een factuur op de vervaldag niet volledig is betaald of indien de Koper één van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt, heeft de Vennootschap het recht om van rechtswege en zonder ingebrekestelling of andere

formaliteit, de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst jegens de Koper op te schorten, elke met de Koper gesloten

overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, onmiddellijke betaling te

vorderen van alle openstaande vorderingen, met inbegrip van die welke nog niet opeisbaar zijn, of nakoming te weigeren, behoudens contante betaling, niettegenstaande enige voorafgaande overeenkomst en onverminderd alle andere rechtsmiddelen die ondernemer zou kunnen aanwenden. Zelfs indien de Vennootschap niet onmiddellijk actie onderneemt tegen enige inbreuk of verzuim vanwege de Koper, mag dit in geen geval worden opgevat als een afstand door de Vennootschap van zijn recht om op een later tijdstip tegen een dergelijke inbreuk op de betalingsverplichtingen op te treden.

 

Scheidbaarheid

Het feit dat één van de clausules van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard, doet geen afbreuk aan de geldigheid van de andere clausules.

 

Bevoegdheid en toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten, afgesloten met de Vennootschap, is het Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van de bepalingen van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake

internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. De Vennootschap en de Koper ("de Partijen") gaan akkoord om alle redelijke inspanningen

te leveren om tot een billijke beslechting van geschillen met betrekking tot hun overeenkomsten te komen. In het geval van een geschil, verschil,

controverse of claim die voortvloeit uit of in verband is met hun overeenkomsten, zullen de Partijen eerst proberen dit geschil in der minne te

regelen. Als de Partijen het niet eens kunnen worden over de beslechting van een geschil, komen zij overeen een gekwalificeerde neutrale derde met deskundigheid op het betrokken gebied aan te wijzen (hierna "bemiddelaar" genoemd). Deze bemiddelaar wordt geraadpleegd om te bemiddelen en tijdig aanbevelingen te doen met betrekking tot de oplossing van het geschil. De kosten van deze bemiddeling worden gelijkmatig over de Partijen verdeeld.

 

Indien de Partijen er niet in slagen een dergelijk geschil te beslechten, zal het geschil definitief beslecht worden via arbitrage in overeenstemming met het Arbitragereglement van Cepani (Belgisch Arbitrage- en Bemiddelingscentrum) zoals dit momenteel van kracht is. De plaats van arbitrage is Brussel en de bij de arbitrageprocedure te gebruiken taal is Nederlands.

 

De Partijen komen overeen een beroep te doen op het Belgisch Centrum voor Bemiddeling en Arbitrage voor zowel bemiddeling als arbitrage (www.cepani.be). Indien de beslissing van Cepani niet bevredigend is voor één van de Partijen, kunnen zij hun geschillen nog steeds voorleggen aan de Rechtbanken, met dien verstande dat deze geschillen zullen worden voorgelegd aan de exclusieve jurisdictie van de Rechtbanken van Kortrijk.